ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Ubytování je možné po řádné rezervaci termínu, vyplnění a zaslání přihlášky, která je k dispozici na internetových stránkách ubytovatele. Zde je též nutné vyplnit požadované údaje o ubytovaných osobách (bude zapsáno do knihy hostů), a dále po úhradě celé částky za pronájem apartmánů, případně celé chalupy, včetně poplatků, předem převodem na účet ubytovatele. Není možná platba v hotovosti.

 2. Nájemník na počátku pronájmu uhradí pronajímateli vratnou kauci ve výši 5.000,- Kč. Kauce bude vrácena na konci pronájmu v plné výši, pokud nedojde vinou nájemníka nebo vinou ostatních osob užívajících nemovitost ke škodě na nemovitosti nebo jejím vybavení. V případě zjištěných zaviněných škod má pronajímatel právo ponechat si odpovídající část, případně celou částku jako náhradu za způsobené škody. Tímto nezaniká povinnost nájemníka uhradit případný ušlý zisk způsobený jím zaviněnou škodou.

  Dále uhradí nájemník pronajímateli vratnou kauci na úklid ve výši 1.000,- Kč. Tato kauce bude vrácena nájemníkovi v případě, že bude objekt ve stejně uklizeném stavu, v jakém ho převzal! 

 3. V případě předčasného ukončení nebo při přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

 4. Ubytovaní jsou povinni užívat chalupu pro rekreační účely, nesmí v penzionu provozovat podnikatelskou, propagační či nezákonnou činnost.

 5. Ubytovatel je oprávněn provést náhodnou kontrolu užívání objektu ubytovanými v souladu s ubytovacím řádem, kdykoli během pobytu po předchozím oznámení. 

 6. Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouřit a přechovávat zvířata.

 7. Ubytovaní jsou povinni užívat spotřebiče a saunu v souladu s pokyny pro obsluhu.

 8. Topit v kamnech lze pouze po zaučení pronajímatelem, během topení se nesmí chalupa opustit, oheň musí být vždy vyhasnutý. Kamna nejsou určena jako primární zdroj tepla či vaření, pouze záložní. Topení do krbu je zpoplatněno. Za každý spálený balík dřevěných či uhelných briket je účtováno dle ceníku. 

 9. Popelnice na směsný odpad je umístěna u penzionu. Popelnice na komunální tříděný odpad je cca 150 m od penzionu.

 10. Nevhazujte hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír, a dětské pleny do záchodu, mohlo by to způsobit ucpání odpadů.

 11. Nesmí být používány vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou počítačů a obdobných zařízeních, a těch, které slouží k osobní hygieně. toto vše patří do odpadkového koše.

 12. Nemanipulujte s plynovým kotlem, hlavními uzávěry plynu, vody, elektrickými jističi, el. rozvodnou skříní, a bezdůvodně s hasícím přístrojem. Při jakékoli poruše volejte ubytovateli, neprovádějte sami opravy.

 13. ZÁKAZ MANIPULACE S REGULAČNÍMI VENTILY NA RADIÁTORECH. Jsou řízené dálkově ubytovatelem. V případě nadměrného či nedostatečného tepla vždy volejte ubytovateli na tel. uvedený pod ubytovacím řádem.

 14. Zachovávejte protipožární opatrnost, v objektu není dovolen otevřený oheň, v případě kouře se spustí alarm. V případě nebezpečí požáru je hasící přístroj umístěn ve vstupní chodbě penzionu.

 15. Zařízení penzionu nesmí být přemisťováno či vynášeno z chalupy.

 16. Ubytovaní jsou povinni během pobytu udržovat pořádek a čistotu v penzionu i jeho okolí. V případě, že ubytovaný způsobí výrazné znečištění, je povinen nahradit náklady na jeho odstranění.

 17. Ubytovaní jsou povinni si odkládat obuv ve vstupní chodbě, je zakázáno v lyžákách či jiné venkovní obuvi vstupovat do pobytových místností penzionu. Pro lyžáky a jinou sportovní obuv je určen botník v předsíni, pro sušení je určen tepelný sušák.

 18. Pomozte nám šetřit životní prostředí, šetřete vodou, zhasínejte a nenechávejte dlouho otevřená okna a dveře. Chalupa je vytápěna centrálním plynovým kotlem, teplota v patře se reguluje pomocí termostatických ventilů na radiátorech (22 st. Celsia).

 19. V případě, že se vyskytnou závady na vybavení penzionu, je nutné o tom obratem informovat ubytovatele.

 20. Ubytovaný je povinen v případě způsobení škody na majetku ubytovatele, tuto škodu nahradit, a to na základě písemné výzvy ubytovatele převodem na jeho účet. Vybavení penzionu je zánovní.

 21. Za škody na majetku ubytovaných a při odcizení jejich věcí nenese ubytovatel odpovědnost.

 22. Při odchodu z objektu zamykejte všechny vchodové dveře, a zkontrolujte zavřená okna a zamknuté dveře, aby se předešlo krádeži v objektu.

 23. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Nenese při běžném provozu odpovědnost za škody na zdraví ubytovaných. Ubytovaní jsou povinni nenechávat bez dozoru svěřené osoby.

 24. Při odjezdu je ubytovaný povinen odevzdat klíče v počtu, v jakém jej převzal, předem dohodnutým způsobem. V případě ztráty je ubytovaný povinen nahradit náklady na výměnu zámků.

 25. Nástup na pobyt je při týdenním pobytu vždy v sobotu od 16. hodiny. Ubytovatel sdělí ubytovaným potřebné údaje k převzetí objektu. Penzion je nutné opustit do 10. hodiny v den ukončení pobytu.

 26. Před předáním chalupy ubytovateli proveďte úklid (umýt a uklidit nádobí, vysát koberce, vytřít, vyhodit odpadky do popelnice, svléknout použité povlečení z lůžek)

 27. Na zahradě u penzionu dodržujte čistotu a pořádek. Je možno využít venkovní krb, a to za dodržování bezpečnostních podmínek. Dřevo do venkovního krbu je zpoplatněno paušálem dle ceníku.

 28. Tento ubytovací řád stanoví podmínky pro užívání objektu, práva a povinnosti v něm uvedené jsou součástí smlouvy o ubytování.

 29. Vzhledem k opatřením proti onemocnění covid-19 je celý objekt před předáním ubytovaným vždy DEZINFIKOVÁN.